Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Cynthia Del Pino Gil (d'ara endavant BE WELL)
Finalitat: gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, així com la correcta prestació dels serveis sol·licitats i la resolució de dubtes i consultes. Les dades seran conservades mentre existeixi relació entre les parts.
Legitimació: consentiment de l'interessat.
Destinataris: BE WELL no cedirà les dades dels usuaris a tercers, excepte obligació legal o que es trobi en una relació contractual, per a això s'establiran les clàusules de confidencialitat corresponents i se sol·licitarà autorització prèvia a l'usuari.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se al tractament i altres drets que s'expliquen en l'apartat 7.

1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:
Identitat: BE WELL
Domicili: carrer Sant Isidre 186, escala A, entresòl-2n, 43540, Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).
Telèfon: +34 977 07 40 42.
Correu electrònic: hola@bewell.cat

2. Quina és la legitimació per al tractament de dades?

La base legal per al tractament de les dades és l'execució del formulari en la Web de BE WELL (apartat de Contacta). Aquest formulari el realitza l'interessat i amb això dóna el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals.

3. Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris, que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es recopila com exposem a continuació.
Informació que els usuaris ens faciliten directament: BE WELL recopila i emmagatzema certa informació que l'usuari introdueix en la Web de BE WELL o que li facilita de qualsevol altra manera.
- Sol·licitud d'informació: la informació que l'usuari ens facilita quan requereix informació en la Web de BE WELL (apartat Contacta). Això és: nom, cognom, telèfon i correu electrònic.
- Qualitat de dades: l'usuari haurà de garantir, tant enfront de BE WELL com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través de la Web de BE WELL. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitats han de ser reals, veraces, actualitzats i pertànyer a l'usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que es convidi a dita tercera a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.
- Modificació de dades: l'usuari haurà de notificar a BE WELL qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.
Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:
- Dades derivades de l'ús de la Web: BE WELL recol·lecta les dades derivades de l'ús de la Web per part de l'usuari cada vegada que aquest interactua amb la Web.
- Dades derivades de les cookies: BE WELL utilitza cookies per a facilitar la navegació als seus usuaris.

4. Amb quina finalitat tractarem les dades?

- Prestació de serveis: per a aquells serveis o informació que l'usuari sol·liciti a través del formulari de contacte en la web de BE WELL.
- Comunicació operativa del servei: podrem utilitzar les dades personals que l'usuari ens facilita per a realitzar comunicacions via correu electrònic sobre l'operativa del servei.
- Transmissió de dades a tercers:
- En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que BE WELL col·labori amb tercers.
- Quan BE WELL tingui autorització expressa i inequívoca per part de l'usuari.
- Quan se sol·liciti per part d'autoritat competent en l'exercici de les seves funcions (per a investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).
- Si ho requereix una normativa.
- Territori: el servei realitzat per BE WELL s'efectua des d'Espanya.

5. Per quant temps conservarem les dades?

BE WELL conservarà les dades personals de l'usuari el temps necessari per a: complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privacitat, complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordenis pertinents de tribunals competents.

6. A quins destinataris es comuniquen les dades?

Com s'ha indicat en l'apartat anterior, les dades de caràcter personal que BE WELL recopili seran exclusivament utilitzats per a la consecució de l'objecte definit en la Web de BE WELL. Per a la consecució d'aquest objectiu i la correcta prestació del servei BE WELL podria compartir certes dades de caràcter personal dels usuaris:
- Previ requeriment legal, BE WELL podrà compartir informació amb organismes d'autoritats executives i/o tercers respecte a peticions d'informació relatives a recerques de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.
- Amb el consentiment de l'usuari: a part del que s'estableix anteriorment, s'informarà l'usuari en el cas que qualsevol informació sobre aquest, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent a les finalitats exposades en la Web de BE WELL (per ex.: amb finalitats comercials), a fi de que tingui l'oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d'una altra manera informació personal de clients amb finalitats comercials de manera contrària als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

7. Quins drets té l'usuari enfront de les dades que facilita?

L'usuari podrà exercir davant BE WELL els següents drets:
- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
- Dret a sol·licitar la seva rectificació (dades inexactes) o supressió (quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits).
- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a oposar-se al tractament. BE WELL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. L'exercici dels drets citats és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l'usuari acrediti la seva identitat.
Per a exercitar els citats drets previstos en la legislació, l'usuari pot dirigir-se a BE WELL a través del correu electrònic hola@bewell.cat o mitjançant escrit dirigit a l'adreça que consta en l'apartat 1 de la present Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:
- Nom i cognoms de l'interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l'identifiqui i, si escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d'aquests documents.
- Indicació del domicili de l'interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar).
L'usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades/Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

8. Com protegim les dades dels nostres usuaris?

BE WELL informa l'usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per a garantir la seguretat de les seves dades, a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats d'aquests.
Tal com s'ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través de la Web de BE WELL no seran cedits a altres entitats o empreses per a ser emprats per a les seves pròpies finalitats. No obstant això, algunes empreses subcontractades per BE WELL podrien tenir accés a les dades personals i informació personal, sempre sota l'exclusiu control de BE WELL, amb l'única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament de la Web de BE WELL.

9. Cookies

BE WELL l'informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. En accedir a la Web de BE WELL el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita, millorant o facilitant l'experiència de navegació. Pot trobar més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies.
La majoria dels navegadors admeten l'ús de cookies de forma automàtica, però pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d'aquesta forma, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

10. Modificacions

BE WELL es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l'usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat amb la finalitat d'estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

11. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, seguint el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 03/2018 de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals. Així mateix, la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web també es regiran i interpretaran d'acord a les normatives esmentades. L'ús dels serveis del present lloc web, suposa l'acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.


Data d'última actualització: febrer de 2018
TOP